Политика за поверителност

Настоящата интернет страница www.hobbyt.bg (наричана по-нататък „интернет страницата“/“платформата“) се притежава и управлява от НОВВУТ ООД, дружество регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 205531035, със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична гр. София 1202 район р-н Оборище ул. „Дунав“ No 39, тел. 0888258678, e-mail: info@hobbyt.bg

Като посетители и потребители на притежаваната и управлявана от нас интернет страница, вие имате право да бъдете информирани каква информация събираме на интернет страницата си и как я използваме. Настоящият документ цели да ви предостави именно тази информация. Настоящата политика се отнася само за информацията, която се събира чрез настоящата интернет страница, и не се отнася до информацията, събирана и обработвана от НОВВУТ ООД на основание други законосъобразни способи.

§1. Информация за контакти в НОВВУТ ООД относно защитата на личните данни:

НОВВУТ ООД

Адрес: Република България, област София (столица), община Столична гр. София 1202 район р-н Оборище ул. „Дунав“ No 39

e-mail: info@hobbyt.bg

Длъжностно лице по защита на данните: Моника Ефтимова

§2. Категории лични данни, които НОВВУТ ООД обработва:

Информацията се събира директно от Вас, поради което вие сами решавате какъв вид информация да ни предоставите. Информацията, която получаваме от Вас, може да включва:

  1. При поръчка от нашата интернет страница, Вие ни изпращате Вашата електронна поща, собствено и фамилно име, адрес за доставка, телефонен номер (мобилен и/или стационарен), желания от Вас продукт, начин на плащане.
  2. Освен посочените в т. 1 данни, при поръчка Вие можете да предоставите и информация във връзка с плащането или друга информация за целите на сключване или изпълнение на договор чрез нашата интернет страница. Тази информация включва: данни за фактуриране (ако е приложимо), дати върху банкови карти и други подобни данни.
  3. Освен това, ние можем да събираме и обработваме определена информация относно поведението Ви при използване на нашата интернет страница, за да персонализираме Вашето онлайн преживяване и изготвим съобразени с Вашия профил предложения, като например IP адрес.
  4. В нашата интернет страница можем да съхраняваме и събираме информация посредством т.нар. „бисквитки“ (cookies) и подобни технологии. За тази информация се прилага нашата Политика за бисквитките.

Не събираме и обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общия регламент относно защитата на данните. Не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица на възраст под 16 години.

§3. Цели и основание за събирането на данните:

1. Предоставяне на услуги от НОВВУТ ООД във Ваша полза. Обработването на тези данни е необходимо за сключване и изпълнение на договори между Вас и НОВВУТ ООД или между Вас и Търговците, предлагащи свои продукти в нашата интернет страница. Обработката на тези данни се изисква и за целите на българското законодателство, доколкото то го изисква, включително данъчното и счетоводното законодателство. Данните, събирани с тази обща цел и предоставяни от Вас, могат да включват следното:

1.1. обработване на поръчки, включително приемане, валидиране, експедиране, фактуриране, прехвърляне на задължението за доставка към посочените в интернет страницата търговци.

1.2. обработване на изявления, свързани с упражняване на право на отказ от договора, рекламации, други претенции, разваляне на договори, анулиране на поръчки, връщане на продукти, възстановяване на направени плащания съгласно законовите разпоредби.

1.3. оказване на съдействие, включително даване на отговори на Ваши въпроси във връзка с поръчки, поискана информация за стоки и услуги.

2. Усъвършенстване на нашите услуги:

Настоящото основание е приложимо, когато попълните нашата анкета относно Вашата удовлетвореност от поръчка чрез нашата интернет страница. Тази обработка се налага от необходимостта съгласно нашите законни интереси да се грижим за спазване на Вашите основни права като наши клиенти, както и за точното изпълнение на нашите задължения към Вас.

3. Маркетинг:

С Вашето предварително съгласие, без да се засягат Вашите права или да се пораждат правни последици във Ваша тежест, можем да Ви изпращаме маркетингови съобщения. Тези съобщения могат да бъдат съобразени с определени данни относно Вашето поведение като купувач (например закупени продукти). Можете винаги да използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, получени от нас, както и да се свържете с нас съгласно нашите данни за контакт, за да оттеглите своето съгласие по всяко време за събиране на тази информация и/или изпращането на такива съобщения.

4. Защита на законните интереси на НОВВУТ ООД

Използването и предаването на информация по настоящата точка се основава на защитата на нашите права и търговска дейност. Тя може да включва мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентните публични органи. Тя също така може да включва мерки за управление на различни видове рискове. Гарантираме, че във всички случаи ще осигурим баланс между нашите интереси и Вашите основни права.

В някои случаи, обработването от наша страна на тези данни се основава на императивни законови разпоредби.

§4. На кого предоставяме Ваши лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои Ваши лични данни на посочените по-долу категории получатели:

1. Партньори на платформата hobbyt.bg. Това включва търговците, които предлагат свои стоки чрез нашата платформа и с които се сключват договори между Вас и тях чрез нашата платформа.

2. Доставчици на куриерски услуги.

3. Доставчици на платежни/банкови услуги.

4. Доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания.

5. Доставчици на услуги в областта на информационните технологии.

6. Доставчици на маркетингови услуги.

Достъпът до Вашите данни от трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

В случаите, когато сме задължи по закон или това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни на публични органи.

 

§5. Времетраене на пазенето на лични данни

§6. Място на съхраняване и обработване на личните данни

Съхраняваме и обработваме Вашите лични данни в Република България. Възможно е някои от личните Ви данни да бъдат предадени на субекти, намиращи се в Европейския съюз или извън него. Това включва държави, за които не е признато от Европейската комисия адекватно ниво на защита на личните данни. Във всички случаи ще предприемем всички необходими стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни е ръководено и проучено внимателно, за да бъдат защитени Вашите права и интереси.

Предаването на данни към доставчици на услуги и други трети лица ще бъде винаги защитено от договорни задължения и ако е необходимо и други гаранции, например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия, схеми за сертификация (напр. Щит за неприкосновеността на защитата на личните данни, предавани от ЕС към Съединените американски щати) и др.

Във всеки един момент можете да се свържете с нас на посочените в настоящия документ адреси или чрез нашата интернет страница, с въпроси относно държавите, към които предаваме Вашите данни и предприетите от нас мерки за тяхната защита.

 

§7. Защита на сигурността на Вашите данни:

НОВВУТ ООД прилага подходящи технически и организационни мерки съгласно изискванията на българското законодателство, включително осигуряване на криптиране на Вашите данни и съхраняване на резервни копия.

При използване на платежни услуги, цялата платежна информация се криптира.

Следва да се отчете, че във всички случаи, предаването на информация чрез интернет или други публични мрежи винаги крие риск данните да бъдат прегледани и/или използвани нерегламентирано от неупълномощени трети страни. Във всички случаи, НОВВУТ ООД не носи отговорност за уязвимостта на системи, които не са под неговия контрол.

§8. Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни:

1. Право на информация: имате право да поискате информация от нас дали и до каква степен обработваме личните Ви данни.

2. Право на корекция: ако обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, имате право по всяко време да поискате да ги коригираме или допълним.

3. Право на изтриване: можете да поискате изтриване на лични данни, отнасящи се до Вас, ако обработваме тези данни без правно основание. При наличие на нормативно изискване на запазване на данните е възможно изтриването да не се извърши веднага.

4. Право на ограничаване на обработването: можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни. Това включва случаите, в които:

4.1. оспорвате верността на данните за периода, в който трябва да проверим верността им;

4.2. при обработване на данните без правно основание от наша страна, Вие искате тяхното ограничено обработване, вместо тяхното изтриване;

4.3. престанали сме да имаме нужда от тези данни за определената цел, но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

4.4. сте подали възражение за обработването на данните и предстои проверка за законосъобразността на тяхната обработка.

5. Право на преносимост на данни: имате право да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте ни поверили, в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако:

5.1. обработката се извършва автоматично;

5.2. обработката се извършва съгласно договор и базирано на декларация за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение.

6. Право на възражение: можете да възразите срещу обработката на данните в случаите, в които НОВВУТ ООД обработвани данни за цели от обществен интерес или наш легитимен интерес.

7. Право на жалба: ако считате, че НОВВУТ ООД нарушава българското и/или европейското законодателство в областта на защитата на личните данни, Ви молим да се свържете с нас. Във всички случаи, Вие имате право да подадете жалба пред компетентните регулаторни органи в ЕС, както и пред компетентните органи (институции) в Република България, отговорни за спазването на законодателството в областта на защитата на личните данни.

Данни за Комисията за защита на личните данни: Адрес: София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров No 2; тел: +3592/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg). Срок: в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му. Имате право да се обърнете към комисията за съдействие при упражняване на правата Ви, включително при отказ за достъп до лични данни или корекция на същите.

§9. Заявление за упражняване на правата във връзка със защитата на личните данни:

Заявленията за упражняване на правата се подават лично или чрез изрично упълномощено от Вас лице чрез нотариално заверено пълномощно. При подаване на заявление по пощата, то следва да бъде подписано от заявителя (съответно от пълномощника, като в този случай бъде приложено и нотариално завереното пълномощно). При подаване на заявлението по електронна поща, то следва да бъде попълнено, подписано и сканирано от заявителя (съответно от пълномощника, като в този случай бъде приложено и сканирано нотариално завереното пълномощно). Заявление може да бъде отправено по електронната поща и с квалифициран електронен подпис.

Заявлението следва да съдържа:

а) име

б) адрес

в) единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице

г) описание на искането.

д) предпочитана форма за комуникация

е) действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679

ж) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; при подаване на заявление от упълномощено лице, следва да се приложи и съответното пълномощно.

§10. Промени на настоящите правила

НОВВУТ ООД си запазва правото да актуализира настоящите правила чрез публикуването им в своята интернет страница. За да бъдете винаги информирани за начина, по който изпълняваме нашите задължения във връзка със защитата на Вашите данни, Ви каним редовно да преглеждате текущия вариант на нашите Правила за поверителност.