Общи условия за търговия и ползване на интернет страницата hobbyt.bg

Предмет

Член 1

Настоящите Условия за ползване (общи условия) уреждат ползването на интернет страницата hobbyt.bg, наричана по-надолу Платформата, както и сключването на договори между клиентите на интернет страницата (наричани по-надолу Клиенти) и лицата, използващи интернет страницата като платформата за електронна търговия за целите предлагане на свои стоки в нея. (наричани по-надолу Продавачите)

Дефиниции:

Член 2

По смисъла на настоящите условия:

 1. Платформата/платформата за електронна търговия е интернет страницата hobbyt.bg/, чиято функционалност включва предлагане на стоки за целите на електронната търговия.

 2. Администраторът е дружеството НОВВУТ ООД, ЕИК 205531035, което притежава и администрира интернет страницата hobbyt.bg, включително в частта от нейната функционалност, свързана с предлагане на стоки за целите на електронната търговия и администриране на заявки към платформата.

 3. Потребители са всички физически и юридически лица, получили или осъществяващи достъп до Платформата чрез комуникационни средства, независимо какви са те.

 4. Клиент е всяко физическо или юридическо лица, изпратило предложение за сключване на договор или сключили договори за покупка на стоки чрез Платформата.

 5. Търговец е всяко физическо или юридическо лице, използващо Платформата за предлагане на свои стоки, включително Администраторът когато сам предлага такива стоки чрез Платформата.

Данни за Администратора

Член 3

(1) Интернет страницата hobbyt.bg, включително като платформа за онлайн търговия, се администрира от НОВВУТ ООД, ЕИК 205531035, със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1202 район р-н Оборище ул. „Дунав“ No 39 (наричано по-надолу Администратор).

(2) Администраторът може да използва Платформата за целите на осъществяване на електронна търговия от свое име.

(3) Потребителите могат да се свършат с администратора на по следните начини:

Електронна поща: info@hobbyt.bg

Телефон: 0888258678

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Дунав 39

(4) Потребителите могат да осъществят връзка с Администратора и чрез формуляра за Контакт в интернет страницата hobbyt.bg

Приемане на условията

Член 4

(1) Настоящите условия за ползване на платформата и интернет страницата се считат известни и приети от всички потребители със самото отваряне и използване на интернет страницата. Всяко ползване на платформата означава, че потребителите, клиентите и търговците са се запознали внимателно с настоящите условия и са ги приели изцяло.

(2) Независимо от горното, за приемане на настоящите условия се счита и отправянето на предложение за сключване на договор чрез платформата. Настоящите условия се прилагат и за всеки договор, сключен чрез платформата, като те се считат автоматично за част от съдържанието на всяко предложение, съответно за част от всеки сключен договор чрез платформата.

(3) Независимо от ал. 1 и 2, настоящите условия се считат приети също така и с отбелязване на потребител (клиент) във формуляра на платформата при направена заявка, че ги приема.

Начин на сключване и изпълнение на договори чрез Платформата

Член 5

(1) Платформата съдържа информация за предлаганите чрез нея продукти и търговците, които ги предлагат. Потребителите на платформата могат да изпращат предложения за сключване на договори при посочените условия и с конкретния търговец чрез платформата. Тези предложения се администрират от администратора, който ги изпраща до търговците, за които се отнасят.

(2) Техническото създаване на заявките (поръчките) от Клиентите (Потребителите) до Администратора чрез Платформата се осъществяват съгласно указанията на интернет страницата hobbyt.bg. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, предоставени от него чрез Платформата, да бъдат пълни, точни и верни към датата на изпращане на заявката. Клиентите дават разрешение на Администратора да обработва тези данни, както и (ако е приложимо) да ги предостави на съответния Търговец, който отговаря за изпълнението на сключения договор със съответния Клиент. С изпращането на заявката, Клиентът (Потребителят) дава разрешение на Администратора и съответния Търговец да се свърже с него по всякакв възможен начин за целите на изпълнението на сключения Договор.

(3) Приемането на предложенията на клиентите се осъществява от търговците, като администраторът изпраща тяхното приемане до потребителите (клиентите). Договорите се считат сключени едва след изпращане на потвърждението на търговеца чрез администратора.

(4) Липсата на изпращане на приемане на предложение (оферта) на потребител от администратора в 7-дневен срок от получаването на предложението се счита за мълчалив отказ за приемане на предложението.

(5) Администраторът, съответно Търговеца, имат право да откажат да изпълнят сключен договор, съответно да анулират поръчка, без това да влече отговорност или последващо задължение на която и да е от страните, при липса на осъществено плащане от страна на Клиента, както и при непълнота или неточност на предоставените от Клиента данни.

(6) Задълженията и отговорността за изпълнение на сключените договори и отговорността за произтекли от неизпълнението вреди е за търговците.

(7) Търговците, съответно Администраторът, имат право да използват подизпълнители за всички свои задължения по сключените договори, без да е необходимо съгласие на Клиентите (Потребителите) за това. Търговците, съответно администраторът, отговарят за действията на подизпълнителите като за свои.

(8) Администраторът не носи отговорност за поддържане на наличности, неприемането на предложения на потребители, забава или неизпълнение от страна на търговец при сключен договор с потребители (клиенти), несъответствие на стоката с договора за продажба, както и за всякакви други вреди, произтекли на договорно или извъндоговорно основание от действия или бездействия на търговците.

Плащания

Член 6

(1) Цената по сключените договори за продажба се заплаща от клиентите на Администратора.

(2) Когато в цената на поръчаните стоки не е включена доставка, това се посочва изрично на потребителя по ясен начин.

(3) В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Администраторът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с тях, включително, не изчерпващо се с, такси, комисиони и други допълнителни плащания, направени от Клиенти и Потребители във връзка със самото осъществяване на трансакцията. Тези разходи са изцяло за сметка на Клиентите (Потребителите).

Право на отказ от договор от разстояние или извън търговски обект

Член 7

(1) Когато договорът за продажба от разстояния или извън обект на търговеца е сключен с потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от договора в 14-дневен срок, считано от:

 1. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.
 2. когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
 3. при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;
 4. при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

(2) Съобщението за отказа от договора може да бъде изпратено по електронен път през съответно меню на страницата hobbyt.bg, на електронна поща info@hobbyt.bg, както и до самия търговец, с който е сключен договора, съгласно данните в предоставения формуляр за отказ. Изпратените до НОВВУТ ООД съобщения имат действие за търговците от момента на получаването им от НОВВУТ ООД, като НОВВУТ ООД се задължава незабавно уведоми съответния търговец за отказа. НОВВУТ ООД не става страна по договора за продажба между съответния Клиент и Търговец, а единствено администрира изпратените изявления.

(3) Потребителят трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ.

(4) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52 от Закона за защита на потребителите. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(5) Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Случаи на неприложимост на правилата за договори от разстояние или извън обект на търговеца

Член 8

Правилата за сключване на договори от разстояние или извън обект на търговеца не се прилагат в следните случаи:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 3.  за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
 8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 11. сключени по време на публичен търг;
 12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Разваляне и прекратяване на договори

Член 9

(1) При разваляне или прекратяване на договор, сключен чрез платформата, включително в случаите по чл. 7 от настоящите условия, направените от клиентите плащания се възстановяват от администратора след връщане на стоката.

(2) В случаите по ал. 1, разходите за връщане на стоките и/или намаляването на стойността им поради тяхното обезценяване вследствие от тяхното ползване са за сметка на съответния клиент, освен в случаите, в които законът или настоящите условия изрично изключват това.

(3) Предходната алинея не изключва дължимостта на други разноски, предвидени в българското законодателство или настоящите условия.

(4) Администраторът има право преди връщането на направените от клиентите плащания да прихване от тях дължимите по ал. 2 или на друго основание разноски или обезщетения.

Информацията за стоки в платформата

Чл. 10

(1) Всички стоки в Платформата се предлагат до изчерпване на количествата, дори когато това да не е изрично отбелязано в Платформата.

(2) Всички обявени цени в Платформата са с включен данък върху добавената стойност (ДДС) и всички други дължими по закон данъци и такси. Цената на евентуална доставка се посочва и изчислява отделно, преди завършване на поръчката.

(3) Администраторът и търговците полагат всички усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в платформата. Администраторът не носи отговорност за технически грешки или пропуски в тази информация, тъй като тя има илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти биха могли да се различават от изображенията.

Рекламации

Чл. 11

(1) Търговците отговарят за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето и, дори и да не е знаел за несъответствието, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите.

(2) Рекламациите се предявяват от потребителите към Търговците, с които е сключен договор чрез платформата. Търговците са длъжни да поддържат регистър на рекламациите, да разглеждат предявените рекламации в предвидените от закона срокове и да изпълняват всички свои задължения съгласно Закона за защита на потребителите.

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за ремонта, както и не следва да понася значителни неудобства.

(4) За договорите, които не са сключени с потребители, Търговците отговарят съгласно приложимите за тях разпоредби на българското законодателство.

Правила относно ползването на интернет страницата

Чл. 12

(1) Администраторът запазва правото си да ограничава достъпа до интернет страницата hobbyt.bg както генерално, така и на отделни потребители, без да е необходимо да посочва причина за това, освен в случаите, когато българското законодателство предвижда друго.

(2) По своя преценка, Администраторът запазва правото си да изисква от Потребителите/Клиентите/Търговците въвеждане ръчно на валидиращи кодове от тип “captcha” или подобни.

(3) По отношение на правото на интелектуална и индустриална собственост, нищо нито в настоящите условия, нито в договора от разстояние, не може да се счита като разрешение от страна на Администратора и/или Търговците по отношение Клиентите/Потребителите да копират, разпространяват, публикуват, преработват или каквито и да е други действия за информация, изображения или други данни в Платформата. Клиентите (Потребителите) нямат право без изричното съгласие на титуляра на правото на интелектуална собственост и на Администратора да създават, продават, прехвърлят права върху материали, създадени чрез възпроизвеждане (напр. копиране) на материали от Платформата.

(4) Ползването на обекти на интелектуална собственост от Платформата от Потребителите (Клиентите) може да бъде единствено за лични нетърговски цели в случаите, предвидени в българското законодателство.

Поверителност

Чл. 13

(1) Потребителите, съответно Клиентите, с предоставяне на свои данни дават изричното си съгласие, че при предоставяне на каквито и да е лични или други данни на Администратора, те могат да бъдат използвани за целите на изпълнение на сключените договори, обработване и администриране на заявките, за извършване на маркетингови проучвания, изпращане на търговски съобщения, като за тези цели те могат да бъдат предоставяни на трети лица, които са куриери, Търговци, партньори на Администратора или доставчици на маркетинг услуги.

(2) Администраторът, съответно Търговците, не се задължават да запазват изпратените данни, освен ако българското законодателство не предвижда друго.

Общи разпоредби

Чл. 14

(1) Нищожността на отделни клаузи и/или части от настоящите условия не влече нищожност на целите условия. Валидните клаузи остават в сила и са обвързващи за всички лица, приели настоящите условия.

(2) С приемането на настоящите условия, Потребителите, Клиентите и Търговците се задължават да се запознаят и с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Платформата (интернет страницата hobbyt.bg), които са публикувани на нея.

(3) Приложимото право към сключените чрез Платформата договори и/или за които са приложими на каквото и да е основание настоящите правила, е българското. Възникналите спорове по договори, сключени чрез Платформата и/или за които се прилагат настоящите условия, ще бъдат разрешавани в духа на взаимното разбирателство, а когато такова не бъде постигнато-от компетентния български съд.

Промяна на настоящите правила

Чл. 15

(1) Администраторът запазва правото си да актуализира и изменя настоящите условия. Новите условия стават обвързващи от момента на публикуването им и имат действие занапред.

(2) Към всяка сделка, сключена чрез платформата, се прилагат условията, които са били в сила към момента на нейното сключване.